Местой гIаьрчо

Местой гIаьрчо

 
Местой гIаьрчо.
Бейне XVII бIаьшераж.
Юртарча наьха бартагI, чIоагIон ма хетта теркантIа ша бахтар хьагойтаж гIаьрчо.
Хьастаж кхоачам тоаж хилар.

Добавить комментарий